תקנון אתר מועדון "חבר"
 
תוכן העניינים:
א. כללי
ב. הזכות לבצע פעולה באתר
ג. המוצרים והשירותים המוצעים באתר
ד. ביצוע פעולות באתר
ה. טעויות בפרטים
ו. ביטול פעולה באתר
ז. אחריות למידע
ח. אבטחת מידע
ט. בעלות ושמירת זכויות
י. שונות
הערה למזמיני חבילות תיירות
הערה למזמיני רכבים

  כללי
 1. אתר www.mcc.co.il הינו אתר הבית של חברת מועדון חבר צרכנות בע"מ (להלן: "המועדון"), חברת בת של חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ.

 2. המועדון שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.

 3. על ידי גלישה באתר, אתה מביע את הסכמתך לאמור בתקנון זה.

 4. חזור לתוכן העניינים-->

  הזכות לבצע פעולה באתר
 5. זכאי לבצע פעולה באתר רק מי שהינו חבר המועדון (על חברי המועדון נמנים עמיתי חבר וחברים נוספים שהגיעו להסכם עם המועדון, אשר הינם בעלי זיקה תעסוקתית לצה"ל ולכוחות הביטחון ואשר משלמים לו דמי חבר חודשיים) ושהינו בעל כרטיס אשראי "חבר" בלבד – כרטיס תקף המשויך למועדון חבר, בהתאם להסכמי המועדון עם חברות האשראי.

  חזור לתוכן העניינים-->

  המוצרים והשירותים המוצעים באתר
 6. בנוסף למידע הנוגע לפעילות המועדון, מציע האתר למכירה מוצרים ושירותים מטעמם של ספקים ובתי עסק שונים. למועדון הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

 7. ליד המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר יופיעו, ככל שניתן, פרטיהם, לרבות תאורם, עלויותיהם, זמני אספקה, דרכי תשלום, הגבלת כמויות ומלאי למכירה, וכן פרטי הספק/בית העסק עמו מתבצעת העסקה. המעוניין לבצע רכישה אף מוזמן לפנות לספק הרלבנטי לשם קבלת כל מידע נוסף.

 8. במקרים בהם קיים תקנון נוסף למוצר ו/או שירות מסויים, יהיה התקנון הנוסף תקנון קובע, בכל מקרה של סתירה בין האמור בו לבין האמור בתקנון זה.

 9. המוצרים והמחירים המופיעים באתר הינם בתוקף לגבי מלאי המוצרים הקיים.

 10. מובהר בזאת, כי המוצרים המוצעים באתר, האחריות להם, לאספקה, לביצוע, לאיכות לטיב ולעמידות - חלה על הספקים ו/או בתי העסק וכי המועדון לא יהיה אחראי להם.

  חזור לתוכן העניינים-->

  ביצוע פעולות באתר
 11. על מנת לבצע פעולה באתר יש צורך למסור למערכת האתר פרטים מזהים שונים, לרבות - מספר ת"ז, שם, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת, כתובת אלקטרונית, מס' כרטיס אשראי וכיו"ב.

 12. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו למועדון, למי מטעמו או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.

 13. המועדון שומר לעצמו הזכות לבטל כל הצעת רכישה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו כנגד מבצעי הפעולות האסורות.

 14. בהתאם למפורט באתר, מבצע פעולה באתר יכול להציע הצעת רכישה למספר מוגבל או בלתי מוגבל של מוצרים ושירותים, בכפוף לכמות המוצעת.

 15. פרטי הפעולה באתר (הצעת הרכישה) ופרטי מבצע הפעולה יועברו, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן, למחשב עיבוד הנתונים של המועדון. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, והפלטים המופקים ממנו יהוו ראיה לאמור בהם.

 16. לאחר הגשת הצעת רכישה באתר, יינתן למזמין אישור הזמנה, ובו המספר הסידורי של הצעת הרכישה שמשמעו - כי פרטי ההצעה שהוגשה נקלטו במערכת, ולא כי ההצעה נתקבלה ואושרה (תשומת לב למזמיני חבילות תיירות/רכבים - פרטי ההצעה מועברים לספק הרלבנטי - ההצעה תאושר באופן סופי על ידי הספק רק לאחר השלמתן של בדיקות נוספות).

 17. בנוסף למסירת הפרטים לעיל, עם הגשת הצעת רכישה ראשונה באמצעות האתר יתבקש מבצע הפעולה לבחור שם משתמש וסיסמא. הפרטים שנמסרו על ידו באתר יישמרו. בכל הצעת רכישה נוספת שתוגש בעתיד באמצעות שם המשתמש האמור בצירוף הסיסמא, יתבקש מבצע הפעולה לאשר את פרטי כרטיס האשראי לחיוב ופרטיו האישיים שנשמרו - כולם או חלקם - לרבות כתובת למשלוח המוצר ו/או השירות שהוזמן.

 18. מבצע הפעולה מתחייב לשמור על הסיסמא ועל שם המשתמש בסוד ולהימנע מהעברתם לאחרים. כל העברת סיסמא ו/או שם המשתמש לאחר, אם תתבצע, הינה באחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה. המועדון לא יהיה אחראי לכל נזק, הוצאה או חיוב שייגרמו למבצע הפעולה כתוצאה מהעברה כאמור. מובהר בזאת, כי מבצע הפעולה יחוייב בתשלום כל סכום כספי, לפי הזמנה שבוצעה באתר תוך שימוש בשם המשתמש שלו ובסיסמא שלו.

 19. חיוב מבצע פעולה בגין עלות המוצר/השירות יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי, בהתאם לתנאי התשלום והרכישה המפורטים ליד כל מוצר/שירות המוצעים באתר, ישירות לידי הספק/בית העסק.

 20. תנאי מקדמי לביצוע עסקאות באתר, הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבצע הפעולה באתר, בדבר פרטי המזמין ועסקת הרכישה לגביה התחייב.

 21. כל עסקה ו/או קשר לרכישת מוצר ו/או שירות במסגרת האתר נעשית בין מבצע הפעולה לבין הספק/בית העסק המציע. המועדון אינו צד להתקשרות בין מבצע הפעולה לבין הספק/בית העסק ואין הוא נושא באחריות כלשהי לעמידת הצדדים בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם לרבות לעניין טיב המוצרים ואיכותם במסגרת העסקה כאמור, למעט לגבי מוצרים/שירותים המוצעים ומאורגנים במישרין על ידי המועדון, ושאינם ניתנים ע"י ספק חיצוני, אם ישנם כאלה.

 22. המוצרים/השירותים שבאתר יסופקו למבצע הפעולה באחריות הספקים, בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו באתר, בדרך ולפי התנאים הרשומים באתר, ולפי כל דין.

  חזור לתוכן העניינים-->

  טעויות בפרטים
 23. במקרים של טעויות בהקלדת פרטי הצעת הרכישה ו/או פרטי הספק/בית העסק, בתיאור המוצר/השירות ו/או תמונתו, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה באתר, שמורה למועדון הזכות לבטל הצעת הרכישה ו/או העסקה. המועדון לא ישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות כאמור. כן לא ישא המועדון, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא יחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטלו. בנוסף לא ישא המועדון, במישרין או בעקיפין, באחריות בגין טעויות של מבצעי הפעילות באתר.

 24. עוד מובהר בזאת, כי בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר המוצר/השירות ו/או תיאורו באתר לבין המחיר ו/או התיאור המופיע במשרדי ובספרי המועדון - יקבע התיאור/המחיר המופיע במשרדי ובספרי המועדון. מבצע הפעולה יהיה זכאי, במקרה כאמור, להשבת מלוא התמורה ששולמה על ידו עבור המוצר/השירות.

  חזור לתוכן העניינים-->

  ביטול פעולה באתר
 25. המבצע באתר פעולה זכאי לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981. דמי ביטול הצעת הרכישה, אם קיימים, יפורטו לגבי כל מוצר/שירות באתר.

 26. המועדון שומר לעצמו הזכות לבטל כל הצעת רכישה שהוגשה ו/או עסקה באתר - במקרה בו אזל המלאי, במקרה בו נמצא כי המזמין איננו חבר המועדון, בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי ומכל סיבה אחרת.

  חזור לתוכן העניינים-->

  אחריות למידע
 27. האתר בכללותו, ובכלל זה כל המידע המופיע בו, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות מבצעי הפעולות כפי שהם (as is).

 28. ככלל, המוצרים/השירותים שבאתר מוצעים ע"י הספקים, המפורטים ליד כל מוצר/שירות. המידע לגביהם נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים המופיעים באתר התחייבו כלפי המועדון והצהירו בפניו על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. המועדון אינו ערב לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.

 29. המועדון אינו מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא, לגבי:
  א. המידע והחומר המצוי באתר והנוגע למוצרים/שירותים המוצעים ע"י ספקים/בתי עסק;
  ב. כל מוצר ו/או שירות אשר הגישה אליו התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
  ג. כל נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בקשר עם מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר ו/או הקישורים האלקטרוניים ממנו;
  ד. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או הגישה אל האתר.

 30. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד המועדון לעשות בהם שימוש כלשהו.

 31. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, ובכלל זה התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של מבצע הפעולה ובאחריותו הבלעדית.

 32. כל הנתונים שימסור מבצע פעולה באתר למועדון ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי המועדון ויהוו נכס שלו. ביקש המועדון לשמור את המידע, תעשה השמירה במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

 33. המועדון שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שיימסר לו ו/או באמצעות האתר לצרכים סטטיסטיים.

 34. המועדון עשוי להעביר המידע שיימסר לו ו/או באמצעות האתר - כולו או חלק ממנו - על מנת לאפשר השלמת ביצוע העסקה וכן להעבירו לחברת חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ.

  חזור לתוכן העניינים-->

  אבטחת מידע
 35. אבטחת המידע העובר באתר נעשית באמצעות פרוטוקול האבטחה העולמי SSL (Secure Socket Layer), ומאושר לשימוש על ידי ספק עולמי מורשה (חברת Thawte - חברת בת של VeriSign האמריקאית). מערכת הצפנת מידע בפרוטוקול SSL דואגת שבעת ביצוע פעולות רכישה או כל פעולה אחרת הכרוכה בשימוש במידע אישי, תפעיל מערכת האתר שיגרת אבטחה המאבטחת את התקשורת משני הצדדים, הן מצד המזמין והן מצד מערכת האתר. פרוטוקול SSL מצפין את כל הנתונים העוברים והופך אותם לרצף חסר משמעות של סימנים, אותיות ומספרים לכל צופה מהצד. שימוש בטכנולוגיה זו מבטיח מניעת רמאות, שמירת פרטיות ואמינות העברת מידע.

 36. אבטחת המידע על שרתי המועדון נובעת מהעובדה שהאתר מופעל מחוות השרתים של אינטרנט בזק בינלאומי, ומוגן על ידי מערכות Firewall ואמצעי הגנה עדכניים, במתקן המאויש 24 שעות ביממה. כל הנתונים האישיים נשמרים בצורה מוצפנת במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה של גולשי אינטרנט.

 37. יחד עם זאת, תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטת המועדון. המועדון אינו מתחייב על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו מתבצעת על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.

 38. המועדון נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין המועדון יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. המועדון לא ישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש מידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.

  חזור לתוכן העניינים-->

  בעלות ושמירת זכויות
 39. כל המידע, הפרסומים והיצירות המצויים באתר הינם רכוש של המועדון ו/או של אחרים, אשר התירו למועדון לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של המועדון ושל בעלי הזכויות בהם.

 40. הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

  חזור לתוכן העניינים-->

  שונות
 41. אם מחמת כוח עליון נבצר מבעלי האתר או ממפעיליו לנהל רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר באופן תקין, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל התקשרויות עם מבצעי הפעולות. כוח עליון - לרבות אירועים שאינם בשליטת המועדון אשר ימנעו/יעכבו קיום הפעולות באתר ו/או אספקת המוצרים/השירותים שבאתר, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר.

 42. המועדון יהיה רשאי להפסיק את מתן השירותים מצידו באתר על פי תקנון זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא יהיה מחויב בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.

 43. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע; האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע.

 44. תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהפעילות באתר תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב.

חזור לתוכן העניינים-->

הערה למזמיני חבילות תיירות - אישור ההזמנה במערכת האתר הינו אישור הזמנה (- הגשת הצעה) זמני בלבד ומשמעו - שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ולא כי ההזמנה נתקבלה ואושרה. בשלב זה מועברים פרטי ההצעה לספק התיירות במבצע. ההצעה תתקבל ותאושר ע"י הספק רק לאחר קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי, ולאחר ביצוען של בדיקות נוספות, אישור חברות התעופה ו/או בתי מלון ו/או ספקי שירות אחרים. לאחר השלמת כל הבדיקות וקבלת כל האישורים תושלם העיסקה ואישור סופי על כך יתקבל אצל המזמין, מגיש ההצעה, ע"י ספק התיירות הרלבנטי.

חזור לתוכן העניינים-->

הערה למזמיני רכבים - אישור ההזמנה במערכת האתר הינו אישור הזמנה (- הגשת הצעה) זמני בלבד, ומשמעו - שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ולא כי ההזמנה נתקבלה ואושרה. פרטי ההצעה מועברים לספק/ יבואן הרכב הרלבנטי. ההצעה תתקבל ותאושר על ידי הספק/ היבואן ( - לאחר השלמתן של בדיקות נוספות, אישור חברת כרטיסי האשראי ו/ או ביצוע ההתקשרות במשרדי הספק/ היבואן). אישור סופי על קבלת ההצעה והשלמת ביצוע העיסקה יועבר למזמין ע"י הספק/היבואן.

חזור לתוכן העניינים-->

חזור לתוכן העניינים-->